LEGALE KENNISGEVING EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

We delen u mee dat de website www.aleiaroses.com (de “Website”) uitgebaat wordt door Aleia Roses, S.L. (hierna: “Aleia Roses” of “wij”) met C.I.F. B-42206672, ingeschreven in het Handelsregister van Soria in deel 195, pagina 132, blad SO-3527, en met maatschappelijke zetel in Garray, Soria, Spanje. Als u meer informatie wenst over Aleia Roses raadpleeg dan de Sectie [®] van de Website of stuur een e-mail naar: info@aleiaroses.com. De term “U” heeft betrekking op U als gebruiker van onze Website.

We hebben de voorwaarden vastgelegd waaronder we u toegang verschaffen tot onze website. Deze omvatten de voorwaarden die het volgende reguleren:

 • het gebruik door u van de website (“Legale kennisgeving en gebruiksvoorwaarden”);
 • het gebruik door u van cookies op de Website (zie ons “Cookiesbeleid”); en

Al deze documenten samen heten ” Voorwaarden”.

 

Aanvaarden van de voorwaarden

Het feit dat u toegang hebt tot de Website en deze gebruikt impliceert dat u de voorwaarden aanvaardt en dat u zich ertoe verbindt deze te vervullen.

U moet alle voorwaarden lezen alvorens de Website te gebruiken. U moet ook een kopie van deze Voorwaarden opslaan of afdrukken om ze in de toekomst te kunnen raadplegen. Houd er desalniettemin rekening mee dat we deze kunnen wijzigen, reden waarom we u aanraden deze elke keer dat u op de website komt te lezen. De gewijzigde Voorwaarden zijn beschikbaar op de Website. Er wordt van uitgegaan dat u elke wijziging in de Voorwaarden aanvaardt nadat u over deze wijzigingen bent geïnformeerd op de startpagina en u verder gebruik hebt gemaakt van de Website.

Het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om inhoud of gegevens te kopiëren van onze Website met commerciële doeleinden is niet toegestaan.

Als u de Voorwaarden niet aanvaardt mag u de Website niet gebruiken.

 

Voorwaarden voor gebruik van de Website

De toegang tot de Website is gratis, behalve de kosten voor de verbinding via Internet geleverd door de telecomaanbieder die de gebruiker heeft gehuurd.

De gebruiker verbindt zich ertoe de Website niet te gebruiken voor frauduleuze doeleinden, evenals geen enkel gedrag te vertonen dat het imago, de belangen en de rechten van Aleia Roses of derden zou kunnen schaden. De Gebruiker verbindt er zich ook toe geen enkele handeling uit te voeren met als doel de Website te beschadigen, onbruikbaar te maken of te overbelasten of die op één of andere manier het normale gebruik en de normale werking ervan zou kunnen verhinderen.

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat indien hij de inhoud van de Voorwaarden niet vervult of de inhoud van om het even welke andere specifieke voorwaarden op de Website, Aleia Roses zich het recht voorbehoudt om de toegang tot de Website te beperken, op te schorten of te beëindigen, waarvoor ze om het even welk technisch middel noodzakelijk voor dit doel kan gebruiken.

Tenslotte delen we aan de Gebruiker mee dat Aleia Roses zich het recht voorbehoudt om op elk moment te beslissen over de voortzetting van de bedrijfsdiensten die informatie aanbieden via de Website.

 

Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten over de beschikking van de inhoud van de Website (specifiek recht op de database) het grafisch ontwerp (look & feel), de onderliggende software, (met inbegrip van de source code), evenals de verschillende elementen die deel uit maken van de Website (teksten, afbeeldingen, foto’s, video’s, geluidsopnemen, enz.), hierna “Inhoud” genoemd, zijn eigendom van Aleia of zijn licentiegevers. Met betrekking tot de onderscheidende kenmerken die deel uitmaken van de Website (merken en commerciële namen), deze zijn eigendom van Aleia Roses of zijn licentiegevers.

Het gebruik van de Website door de Gebruiker veronderstelt in geen geval het opgeven van het recht op intellectueel eigendom over de Website, de Inhoud en/of de onderscheidende kenmerken van Aleia Roses. Hierdoor en bij middel van deze wettelijke mededeling, is het voor de Gebruiker uitdrukkelijk verboden de Website, zijn Inhoud en of onderscheidende kenmerken van Aleia Roses of zijn licentiegevers te kopiëren, te veranderen, te verdelen, publiekelijk te communiceren, ter beschikking te stellen, te ontvreemden en/of opnieuw te gebruiken, behalve in die veronderstelde gevallen dat het wettelijk toegelaten is of via voorafgaande toestemming van Aleia Roses.

 

Links naar onze Website

Het is verboden links naar onze Website in te stellen, tenzij dit vooraf werd toegestaan door Aleia Roses. In ieder geval moet de link als deze eenmaal werd goedgekeurd door Aleia Roses onder de volgende voorwaarden aangemaakt worden:

 • De link mag enkel verwijzen naar de Homepage van de Website.
 • De link mag niet bestaan uit frames die toelaten de website te visualiseren via andere internetadressen van deze van de Website zelf of die op welke andere manier dan ook de informatie van de website laten zien samen met informatie van andere websites.
 • Vanaf de webpage die de link insluit (hierna: “Linkende site“) mogen geen foute, incorrecte of niet exacte beweringen gedaan worden over de Website of over Aleia Roses.
 • De toelating gegeven door Aleia Roses betekent in geen geval dat: (i) zij de inhoud en /of de diensten aangeboden via de Linkende Site sponsort, hiermee samenwerkt, nakijkt of controleert; noch (ii) dat zij verantwoordelijk zou zijn voor de inhoud van de Linkende Site.
 • De Linkende site moet trouw voldoen aan de wet en kan in geen geval inhoud bevatten van derden die: (i) illegaal is, schadelijk of tegengesteld aan de goede moraal en zeden (pornografisch, gewelddadig, racistisch, enz.); (ii) de foute indruk wekken of de Gebruiker de foute indruk geven dat Aleia Roses het eens is met de ideeën, beweringen of uitspraken, al dan niet legaal, van de verzender, of deze onderschrijft, er bij betrokken is of deze op één of andere manier steunt; en (iii) ongepast blijken of niet relevant met betrekking tot de activiteiten van Aleia Roses.

Bij een veronderstelde inbreuk op enige van deze hogervermelde voorwaarden, zal Aleia Roses onmiddellijk actie ondernemen en zonder voorafgaande waarschuwing de link verwijderen.

 

Sites gelinkt aan onze Website

Teneinde bijkomende informatie te kunnen tonen kunnen diverse technische hulpmiddelen als links ingesloten worden die de Gebruiker toegang geven tot andere websites (hierna: “Gelinkte sites” genoemd). In deze gevallen handelt Aleia Roses als een verlener van diensten als tussenpersoon, volgens het bepaalde in het artikel 17 van de LSSI. In overeenstemming met het bepaalde in de vermelde wetgeving is Aleia Roses niet verantwoordelijk voor de diensten en inhoud die aangeboden wordt via de Gelinkte Sites, tenzij ze effectief kennis heeft van illegale feiten en de link naar deze pagina niet snel genoeg heeft gedeactiveerd.

Surfen en interactie met elke andere website, met inbegrip van de Websites van Derden, vallen onder de normen en het beleid van de eigenaars van deze sites, met inbegrip van deze met betrekking op privacy. We verzoeken u deze normen en het beleid te lezen alvorens verder te gaan.

Als u besluit de Site van een Derde te bezoeken doet u dat op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, de correctheid en de meningen die op deze sites voorkomen. De links betekenen niet dat wij of onze Website gelieerd of geassocieerd zijn met deze sites.

In geen enkel geval betekent het bestaan van Gelinkte Sites aanbevelingen, promotie, vereenzelviging of akkoord van Aleia Roses met de uitspraken, inhouden of diensten aangeboden via deze Gelinkte Sites. Bijgevolg is Aleia Roses niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Gelinkte Sites, niet voor de gebruiksvoorwaarden noch het privacy-beleid, waarbij de Gebruiker de enige verantwoordelijke is om deze na te kijken en te aanvaarden van zodra hij toegang heeft en de site gebruikt.

In de veronderstelling dat de Gebruiker ervan uitgaat dat er op Gelinkte Sites illegale, schadelijke, denigrerende, gewelddadige of ongepaste inhouden staan, kan hij dit mededelen aan Aleia Roses via het volgende e-mailadres: info@aleiaroses.com. Desalniettemin zal deze mededeling in geen geval een verplichting inhouden voor Aleia Roses om de betreffende link weg te halen, en veronderstelt ook niet dat Aleia Roses effectief kennis heeft van de illegaliteit van de inhoud van de Gelinkte Site

 

Communicatie van illegale en ongepaste activiteiten

In geval de Gebruiker of welke andere gebruiker van het Internet dan ook kennis zou hebben van om het even welke informatie of inhoud van de Website of informatie die via de website gefaciliteerd zou worden, die illegaal is, schadelijk voor de rechten van derden, tegengesteld aan het bepaalde in onderhavige Wettelijke Mededeling of, op elke mogelijke ander manier, schadelijk of tegengesteld is aan de moraal, gebruiken en goede zeden, kan contact opnemen met Aleia Roses via het volgende e-mailadres: info@aleiaroses.com met vermelding van het volgende:

 • persoonlijke gegevens van de schrijver: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • beschrijving van de feiten die het illegaal of ongepast karakter van de inhoud of informatie weergeven evenals het concrete adres waar deze beschikbaar is;
 • in het veronderstelde geval van inbreuk op de rechten van derden, zoals intellectuele eigendom, moeten de gegevens van de eigenaar van dit recht waar inbreuk op gepleegd is meegedeeld worden als dit een andere persoon is dan de schrijver. Ook moet de titel overgemaakt worden waaruit de eigendom blijkt van de geschonden rechten en desgevallend de vertegenwoordiging om te handelen in naam van de eigenaar indien deze niet de schrijver is.

Het ontvangen door Aleia Roses van de mededeling voorzien in deze clausule veronderstelt niet, zoals bepaald in de LSSI, dat zij effectief kennis heeft van de activiteiten en/of inhouden zoals aangegeven door de schrijver, indien deze niet opvallen of evident zijn. In elk geval behoudt Roses Aleia het recht om deze inhouden op te schorten of weg te halen die, hoewel ze niet illegaal zijn, tegengesteld blijken te zijn aan de normen bepaald in deze wettelijke mededeling, waarbij in elk specifiek geval de juridische zaken in conflict zullen afgewogen worden.

 

Onze Verantwoordelijkheid

De Gebruiker moet weten dat communicaties via open netwerken aan veel bedreigingen onderhevig zijn die maken dat deze niet veilig zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker alle gepaste technische maatregelen te nemen om deze bedreigingen op een redelijke manier te controleren en onder meer geactualiseerde systemen ter detectie van kwaadaardige software, zoals virussen, trojans, enz., te hebben, evenals om de beveiligingsupdates van de overeenstemmende browsers geactualiseerd te houden. Voor meer informatie kan u terecht bij uw Internetaanbieder die u aan uw behoeften aangepaste oplossingen kan verschaffen. Aleia Roses neemt geen verantwoordelijkheid voor schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van de risico’s inherent aan het gebruikte medium, noch voor diegene veroorzaakt door kwetsbaarheden in zijn systemen en instrumenten. Aleia Roses garandeert ook de totale veiligheid van zijn systemen niet en hoewel er gepaste veiligheidsmaatregelen zijn kan het bestaan van kwetsbaarheden niet volledig uitgesloten worden en bijgevolg moet de Gebruiker voorzichtig zijn bij zijn interactie met de Website. Aleia Roses zal enkel verantwoordelijk zijn voor de schade veroorzaakt door het gebruik van de Website als deze schade rechtstreeks veroorzaakt werd door bedrog of nalatigheid vanwege Aleia en er geen sprake is van nalatigheid vanwege de Gebruiker.

Aleia Roses zal in het bijzonder niet verantwoordelijk zijn voor:

 • schade van om het even welk type opgelopen in de computerinstallaties van de Gebruiker door virussen, trojans, wormen, of om het even welk ander schadelijk element.
 • de schade van om het even welk type veroorzaakt bij de Gebruiker die fouten of onderbreken van verbindingen veroorzaken in de telecomnetwerken die dit opschorten, uitvallen of onderbreken veroorzaken van de service van de Website gedurende het bezoeken ervan. In verband hiermee erkent de Gebruiker dat de toegang tot de Website diensten vereist die geleverd worden door derden die niet onder de bevoegdheid van Aleia Roses vallen (bijvoorbeeld: telecomaanbieders, toegangsaanbieders, enz.) wiens betrouwbaarheid, kwaliteit, continuïteit en werking niets te maken hebben met Aleia Roses en ook geen deel uitmaken van haar verantwoordelijkheid om de beschikbaarheid van de dienst te garanderen.
 • over de informatie van derden in de gevallen waarin ze optreedt als dienstverlenend tussenpersoon in de zin hieraan gegeven door de LSSI behalve wanneer effectieve kennis het geval is en deze informatie niet werd verwijderd.

 

Gegevensbescherming

De verantwoordelijk persoon voor de verwerking van persoonsgegevens is Aleia Roses, S.L. met CIF B-42206672, ingeschreven in het handelsregister van Soria, pagina 132, blad SO-3527 en gevestigd in Garray, Soria, Spanje en met e-mail: info@aleiaroses.com

Wij informeren u dat de persoonsgegevens die kunnen worden verstrekt via de website Aleia Roses zullen worden behandeld voor de volgende doeleinden: beheer, administratie, levering van diensten of gevraagde producten, en, in voorkomend geval, voor de naleving en handhaving van overeengekomen contracten, het beter begrijpen van uw voorkeuren, het op maat aanbieden van diensten en het aanbieden van nieuwe diensten of producten en het sturen van informatie met betrekking tot onze activiteiten via media, op wat voor wijze dan ook, met inbegrip van elektronische.

Termijn: Persoonlijke gegevens worden bewaard indien verwijdering niet door de persoon over wie de gegevens zijn verzameld of diegene de regelgeving handhaaft is aangevraagd.

Verplichting: U bent vrij om de mogelijke vereiste gegevens wel of niet te verstrekken, maar alle gevraagde gegevens zijn nodig voor het aanbieden van een ​​optimale service.

De juridische grondslag voor de verwerking van gegevens gebeurt elektronisch, door het aanklikken van het betreffende vakje op de website van Aleia Roses, S.L of op basis van de juridische relatie die men kan houden met deze entiteit.

Er worden geen gegevens aan derden versterkt, behalve via wettelijke verplichting of uitdrukkelijke toestemming.

Op dezelfde manier, informeren wij u dat u uw recht kunt uitoefenen om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming.

Iedereen heeft het recht op informatie over de vraag of Aleia Roses, S.L persoonsgegevens verwerkt waar zij al niet betrekking op hebben.

U hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens evenals het recht op correctie van onjuiste gegevens of, indien nodig, verwijdering aan te vragen in het geval dat, of om andere redenen, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

Onder bepaalde omstandigheden kunt u de beperking van de verwerking van hun gegevens aanvragen, in welk geval wij de gegevens slechts behouden voor de uitoefening of de verdediging van aanspraken.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens. Aleia Roses, S.L zal stoppen met het verwerken van de gegevens, met uitzondering van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen, of de uitoefening of de verdediging van eventuele aanspraken.

U kunt een kopie van uw persoonlijke gegevens verkrijgen in een elektronisch gestructureerd en veelgebruikt formaat en uw gegevens en andere informatie die u hebt verstrekt overdragen van een elektronisch systeem voor de verwerking naar een ander systeem als u dat zou willen.

Deze rechten worden uitgeoefend door het versturen van een e-mail of postkaart naar de verantwoordelijk persoon voor de verwerking, waarbij de volgende gegevens moeten worden aangegeven: naam en achternamen, fotokopie van uw nationale identiteitskaart of paspoort of ander geldig legitimatiebewijs (of in plaats van het voorgaande elektronische handtekening), en, in voorkomend geval, van de persoon die hem of haar vertegenwoordigt, of gelijkwaardige elektronische instrumenten; zoals het document of een elektronisch instrument geaccrediteerd voor deze vertegenwoordiging.

In overeenstemming met artikel 3 van de LSSI zullen de van toepassing zijnde wetten op de diensten van de informatiemaatschappij die Aleia levert via de Website die van Spanje zijn.

In het geval enige van de bepalingen ingesloten in de onderhavige wettelijke kennisgeving nietig verklaard wordt, wordt overgegaan tot het verwijderen of wijzigen hiervan. In ieder geval zal de verklaring tot nietigheid niets afdoen aan de geldigheid van de rest van de bepalingen in deze wettelijke kennisgeving.

 

In the event that any of the provisions contained in this Legal Notice is declared invalid, we will proceed to the removal or replacement of the same. In any case, such a declaration of invalidity shall not affect the validity of the remaining provisions contained in this Legal Notice.